Algemene huurvoorwaarden


Algemene Huurvoorwaarden – DrankKoning.nl

De algemene huurvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 18-03-2024.

1. Identiteit verhuurder

Naam: DrankKoning C.V.
Adres: Nijverheidsstraat 10, 6433JZ Hoensbroek, Nederland
E-mail: info@drankkoning.nl
KvK-nummer: 93009720
Btw-nummer: NL866247385B01

 2. Vaststelling huurprijs

De huurprijs zoals overeengekomen tussen beide partijen geldt voor de periode die vooraf is afgesproken en is vastgesteld per stuk of per eenheid, zoals gespecificeerd in de offerte die aan de huurder is verstrekt. Voor verlenging van de huurperiode buiten de oorspronkelijk overeengekomen termijn om, worden prijsopgaven op aanvraag verstrekt.

 3. Levering, ophalen en retourneren

Alle door verhuurder bezorgde goederen worden in principe op de begane grond over de eerste drempel afgeleverd en daar ook weer opgehaald, tenzij partijen additioneel intern transport zijn overeengekomen. De huurder heeft tevens de optie om de gehuurde materialen zelf op te halen en terug te brengen bij ons magazijn in Hoensbroek. Bij aflevering dient de huurder de goederen direct bij ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen of beschadigingen. Eventuele tekortkomingen of beschadigingen dienen onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst, schriftelijk aan verhuurder gemeld te worden.
Indien de gehuurde materialen niet op de afgesproken datum en tijd zijn teruggebracht bij ons magazijn, of niet gereed staan voor ophalen zoals overeengekomen, wordt een bedrag in rekening gebracht dat tenminste gelijk is aan de huurprijs per dag plus alle bijkomende kosten die voortvloeien uit de vertraging — zoals extra logistieke kosten, administratiekosten en eventuele verlies van inkomsten —, totdat de materialen zijn teruggebracht of opgehaald.
Indien het niet mogelijk blijkt de gehuurde materialen binnen een redelijke termijn terug te krijgen, door bijvoorbeeld weigering van de huurder om de goederen terug te geven of andere belemmeringen, behoudt huurder zich het recht om ook eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen. Deze kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, juridische kosten, kosten voor het vervangen van de materialen, en andere gerelateerde onkosten die nodig zijn om de goederen te recupereren of te vervangen.
In gevallen waarin door nalatigheid van de huurder (zoals niemand op de afgesproken locatie of een onjuist opgegeven adres) onnodige kilometers worden gereden door de verhuurder of extra handelingen moeten worden verricht, komen alle hieruit voortvloeiende extra kosten — zijnde het dan geldende uurtarief en kilometerprijs — geheel voor rekening van de huurder. Eventueel gemaakte parkeerkosten worden eveneens aan de huurder doorbelast.
Verhuurder is niet aansprakelijk en is niet tot nakoming van het contract en/of schadevergoeding jegens huurder gehouden, indien de goederen door overmacht niet of niet op de afgesproken tijd ter beschikking gesteld kunnen worden.

4. Annuleringen

Bij annulering door de huurder worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht als percentage van de totale bestelling:
 • 4-6 dagen voor levering: 25%
 • 1-3 dagen voor levering: 50%
 • Op de dag van levering: 75%
 • Reeds opgehaald of geleverd: 100%

5. Aansprakelijkheid 

Tijdens de gehele huurperiode blijft de huurder volledig aansprakelijk voor elk verlies, elke beschadiging, breuk, of enige vorm van kwaliteitsvermindering van de gehuurde goederen. Deze verantwoordelijkheid omvat ook de vereiste dat alle gehuurde materialen in een schone staat worden teruggebracht aan het einde van de huurperiode, tenzij vooraf anders overeengekomen.
Na afloop van de huurperiode en bij terugkeer van de gehuurde goederen, zullen deze grondig worden geïnspecteerd in ons magazijn om de staat te beoordelen. Indien uit deze inspectie blijkt dat er sprake is van schade, breuk, verlies, enige vorm van kwaliteitsvermindering, of dat de goederen niet voldoende schoon zijn teruggebracht, zullen de vervangingswaarde of reparatiekosten, en indien van toepassing, de schoonmaakkosten, afhankelijk van de aard en omvang van de schade en de mate van vervuiling, volledig aan de huurder in rekening worden gebracht.

6. Offertes 

Alle offertes uitgebracht door de verhuurder, zijn geheel vrijblijvend en kunnen door de verhuurder op elk moment en zonder opgave van reden worden ingetrokken of gewijzigd.
Bij acceptatie van een offerte door de huurder, gaat deze akkoord met alle in de offerte vermelde details, waaronder maar niet beperkt tot de huurperiode, het aantal te huren items, de huurprijs per stuk of per eenheid, en het aantal kilometers (indien van toepassing) voor de levering en het ophalen van de gehuurde goederen. Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om alle details in de offerte zorgvuldig te controleren en ervoor te zorgen dat deze overeenkomen met hun verwachtingen en vereisten.
De acceptatie van een offerte vormt een bindende overeenkomst tussen de huurder en verhuurder, waarbij beide partijen zich verbinden aan de voorwaarden zoals uiteengezet in de offerte en in dit huurcontract. Wijzigingen in de overeenkomst na acceptatie van de offerte zijn alleen mogelijk met wederzijdse toestemming van beide partijen en kunnen leiden tot herziening van de huurvoorwaarden, inclusief aanpassingen van de huurprijs.

7. Borg 

Voor het plaatsen van een bestelling kan een borg vereist zijn. De hoogte van deze borg wordt vooraf tussen de verhuurder en de huurder overeengekomen en vastgesteld, afhankelijk van de aard en waarde van de gehuurde materialen.
De terugbetaling van de borg zal, indien van toepassing, plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de inspectie en goedkeuring van de geretourneerde goederen. Het terug te betalen bedrag wordt overgemaakt op het door de huurder opgegeven bankrekeningnummer. 

8. Afwijkingen 

Alle afwijkingen van deze Algemene Huurvoorwaarden zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen verhuurder en de huurder. Dit omvat afwijkingen in de huurperiode, prijzen, leveringsvoorwaarden, en alle andere voorwaarden die afwijken van wat in deze Algemene Huurvoorwaarden is vastgelegd. 

9. Doorverhuur 

Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om de gehuurde goederen, door te verhuren aan derden. De huurder erkent dat alle materialen die onder de huurovereenkomst vallen, uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door de huurder zelf binnen de overeengekomen huurperiode en voor de doeleinden zoals uiteengezet in de huurovereenkomst. 

10. Eigendom 

De eigendomsrechten van alle verhuurde goederen blijven ten alle tijden bij de verhuurder. De huurder verkrijgt slechts het gebruiksrecht van de goederen voor de overeengekomen huurperiode. Het is de huurder niet toegestaan om enige wijzigingen aan te brengen aan de gehuurde goederen, deze te verkopen, te verpanden, of op enige andere wijze de eigendomsrechten te schenden. 


11. Opschorting en ontbinding

De verhuurder behoudt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schadevergoeding, indien de huurder niet, niet-tijdig, of niet-behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gevallen van faillissement of surseance van betaling van de huurder, stillegging, verkoop of liquidatie van het bedrijf van de huurder, of indien er sprake is van een substantiële schending van de huurovereenkomst door de huurder.